در این مقاله تعریف مفهومی (نظری) برخی متغیرها (اصطلاحات و یا واژگان) پرکاربرد تحقیقات، جهت الگوگیری برای نگارش در فصل اول پایان نامه در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.

تعریف مفهومی (نظری) متغیرها در تحقیقات حسابداری و حسابرسی

تعریف مفهومی متغیرهای حسابداری و حسابرسی

تعریف مفهومی (نظری) تجربه حسابرسی

تجربه حسابرسی این است که حسابرسان دارای ساختار حافظه پیچیده و گسترده (عام) هستند که به آن‌ها به عنوان یک منبع اطلاعاتی در تصمیم‌گیری کمک می‌کند (لایبی، 1990). دانلود پرسشنامه تجربه حسابرسی

تعریف مفهومی شک و تردید حسابرسی

حسابرسان باید حسابرسی را با نگرش تردید حرفه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند، نگرش تردید حرفه‌اي به معناي آن است که با ذهنی پرسشگر، ارزیابی نقادانه‌اي از اعتبار شواهد حسابرسی کسب شده به عمل آید (استاندارد حسابرسی، شماره 200، بند 11).

تعریف مفهومی (نظری) متغیرها در تحقیقات مدیریت

تعریف مفهومی (نظری) متغیرها در تحقیقات مدیریت

تعریف مفهومی تحلیل رفتگی شغلی

تحلیل رفتگی معمولا به عنوان خستگی، کندي، تضعیف روحیه، نارضایتی، ناتوانی، پیري و کاهش انگیزه شغلی تعریف می‌شود و معمولا یک مشکل انزوای عاطفی، روانی و برخی اوقات جسمانی است و اغلب با ترک فعالیت همراه است (باقری، 1383: 57).

تعریف نظری سکوت سازمانی

پيندر و هارلوز (2001) سکوت سازماني را خودداري کارکنان از بیان ارزیابي‌هاي رفتاري، شناختي و اثربخش در مورد موقعيت‌هاي سازمان، تعريف مي کنند. سکوت كاركنان پديده‌اي است چند بعدي، قابل اندازه گيري و به طور معناداري با ديگر پديده‌هاي سازماني در ارتباط است (زهیر و اردوغان، 2011).

تعریف مفهومی تصمیم گیری سازمانی

تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه‌های مختلف. اگر فعالیت‌های مختلف مدیریت مورد بررسی قرار گیرد به وضوح مشاهده می‌شود که جوهر تمامی فعالیت‌های مدیریت تصمیم‌گیری است (الوانی، 1378).

تعریف مفهومی (نظری) متغیرها در تحقیقات روانشناسی

تعریف نظری نگرش مذهبی

نگرش مذهبي عبارت است از اعتقادات منسجم و يكپارچه توحيدي كه خداوند محور امر بوده و ارزش‌ها، اخلاقيات، آداب و رسوم رفتارهاي انساني را با يكديگر و با طبيعت خويش تنظيم مي­‌نمايد (جمالي، 1381؛ به نقل از اکبریان، 1395).

تعریف نظری سبک­ های کنترل هیجان

چهار ساختار (یا تمایل به بازداری و سرکوب هیجان تجربه شده)، نشخوار (یا تکرار ذهنی رویدادهای هیجانی ناراحت کننده)، کنترل پرخاشگری و کنترل خوش خیم (کنترل تکانه ­های آشفته کننده در طی انجام کار) به عنوان سبک های کنترل هیجان عنوان می­ شود (راجر و نجاریان، 1989؛ به نقل از شاهقلیان و حسنی، 1393).

تعریف نظری کفایت اجتماعی

تعریف نظری : کفایت اجتماعی عبارت است از دارا بودن مهارت­ ها و رفتارهای اجتماعی که سبب تعامل موفقیت­ آمیز در موقعیت ­های اجتماعی متفاوت می­ شود و نتیجه آن نگهداری موفقیت آمیز ارتباطات و مهارت­ های اجتماعی است (سگرین، 2000؛ به نقل از سلیمانی و همکاران، 1395).

فهرست منابع

الوانی، سید مهدی. (1378)، تصمیم گیری و تعیین خط مشی ‌دولتی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ‌ها (سمت) چاپ هفتم.

اکبریان، فرامرز. (1395). رابطه‌ی نگرش مذهبی با شادکامی و خود کارآمدی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه. روان شناسی مدرسه, 5(2), 7-19.

حسنی، جعفر، شاهقلیان، مهناز. (1393). ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دو سو گرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار.

سلیمانی، اسماعیل، شیخ الاسلامی، علی، موسوی، مهناز. (1395). اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجان خواهی دانش آموزان زورگو.

Libby, R, and. D. Frederick (1990). Experience and the Ability to Explain Audit Findings, Journal of Accounting Research, vol 28, pp. 348-367

Pinder, C. and Harlos, H. (2001), “Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice” Research in personnel and Human Resource Management, Vol.20, pp.69-331

Zehir, C., & Erdogan, E. (2011). The association between organizational silence and ethical leadership through employee