محاسبه آنلاین آزمون سوبل

آزمون سوبل رایج ترین روش آزمون ضرایب میانجی است. این چارچوب توسط مایکل سوبل در سال 1982 ارائه شد. آزمون سوبل جهت بررسی معنی داری متغیر میانجی (واسطه) در رابطه میان متغیر مستقل و وابسته استفاده می شود. یعنی اینکه آیا اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی، قابل توجه است یا خیر ؟

تعریف متغیر میانجی : متغیر میانجی، متغیری است که جهت یا میزان رابطه­ ی میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می­ دهد. به عبارت دیگر متغیر میانجی متغیری است، که بطور غیر مستقیم از طریق تحت تأثیر قرار گرفتن از متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر می­ گذارد. متغیر میانجی را می توان متغیر مستقل دوم نیز نامید. به عبارت دیگر، هر متغیری که (از نظر تحلیل آماری) دو یا چند متغیر دیگر را به هم ربط می دهد، یا به گونه ای بر روابط آن ها تأثیر می گذارد متغیر میانجی نام دارد.

آزمون سوبل آنلاین

با استفاده از دو روش زیر می توان مقدار آماره آزمون سوبل را بدست آورد. در روش اول از ضرایب رگرسیون (همان Path Coefficient) و خطای استاندارد (Standard error)، و در روش دوم از آماره تی (t-Statistic) استفاده می شود.

اگر مقدار آماره آزمون بدست آمده از مقدار 1.96 بیشتر باشد نشان دهنده این است که فرض صفر (مبنی بر این که متغیر میانجی نقشی در میان رابطه متغیر مستقل و وابسته ندارد)، در سطح خطای 0.05 رد شده و تاثیر میانجی در این رابطه معنی دار است.

 

برای محاسبه P-Value آزمون سوبل اینجا کلیک کنید.