مشاوره آماری رایگان پایان نامه

اکثریت دانشجویان در فصل سوم و فصل چهارم پایان نامه به دلیل این که با برخی مفاهیم آماری آشنایی ندارند دچار مشکل می شوند و دیده شده است یک تعریف غلط در ذهنشان به وجود آمده و همان را سر جلسه دفاع بازگو می کنند. باتوجه به این مشکل در این پست قصد داریم بر اساس تجربه خود متداول ترین سوالاتی که ممکن است برای دانشجویان قبل از جلسه دفاع از پایان نامه بوجود بیاید را پاسخ دهیم.

در فصل سوم پایان نامه مفهوم روایی و روایی صوری به چه معناست ؟

به طور خلاصه اگر بگویم روایی به معنی درست بودن، صحیح بودن و روا بودن ابزار (پرسشنامه) مورد استفاده است. برای بررسی روایی روش های مختلفی وجود دارد که متداول ترین آن روایی صوری است. روایی صوری به این مفهوم است که ابزار (پرسشنامه) مورد نظر توسط اساتید و کسانی که در زمینه آن موضوع پرسشنامه خبره هستن و تجربه علمی و پژوهشی دارند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

بدین مفهوم که این اشخاص پرسشنامه را مطالعه کرده و اگر ایرادی مشاهده نمودند آن را ذکر کرده و در جهت بهتر شدن ابزار تحقیق پیشنهاداتی ارائه می دهند. این پیشنهادات می تواند مانند اضافه یا حذف کردن سوال، بیان جمله بندی مناسب و غیره باشد. به این بررسی صوری، روش روایی صوری گفته می شود.

به چه دلیل از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است و چرا فقط با تعداد 30 پرسشنامه این آزمون انجام شده است ؟

متداول ترین روش برای سنحش پایایی پرسشنامه استفاده از آزمون آلفای کرونباخ است که اگر مقدار بدست آمده برای این آزمون بیشتر از 0.7 باشد نشان دهنده این است که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. فرض کنید نیاز باشد برای تحقیقتان 300 عدد پرسشنامه پخش کنید اگر بعد از پخش این 300 عدد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ متوجه شوید که پرسشنامه پایایی قابل قبولی ندارد نتایج تحقیقتان اعتبار لازم را ندارد و از لحاظ مالی و زمانی دچار زیان می شوید. معمولا قبل از این که از تمام نمونه آماری پرسشنامه جمع آوری شود، بین 20 تا 30 پرسشنامه به عنوان پیش آزمون پخش شده و نتایج پایایی بررسی می شود اگر پرسشنامه دارای پایایی مناسبی بود بقیه نمونه آماری تکمیل می شود، در غیر این صورت با اصلاح پرسشنامه، این مشکل برطرف شده و از بقیه نمونه پرسشنامه جمع آوری می گردد.

مشاوره آماری رایگان پایان نامه ارشد

مفهوم درصد معتبر و درصد تجمعی در قسمت جداول فراوانی چیست ؟

مفهوم درصد تجمعی و درصد معتبر با مثال

گاهی اوقات در داده هایمان افرادی وجود دارند که به سوال مورد نظرمان پاسخ نداده اند و فیلد مربوط به آن را خالی گذاشته باشند. در این صورت اگر بخواهیم فقط از بین کسانی که به سوال مورد نظر پاسخ داده باشند درصد بگیریم، باید از درصد معتبر استفاده نماییم. برای مثال در جدول فوق از 64 نفری که در پر کردن پرسشنامه شرکت داشتند دو نفر تحصیلاتشان را مشخص نکرده اند و اگر بخواهیم از بین 62 نفر باقی مانده تعیین کنیم چه تعداد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند باید از درصد معتبر 21 درصد استفاده نماییم.

همچنین با توجه به جدول فوق اگر بخواهیم درصدی از افراد نمونه که تحصلیلات لیسانس و فوق دیپلم و کمتر دارند را ببینیم باید از ستون درصد تجمعی 79 درصد را مشاهده کنیم. درصد تجمعی همانطور که از اسمش پیداست برای بیان میزان درصد فراوانی دو یا چند سطح از یک متغیر کاربرد دارد.

مفهوم میانه چیست ؟

مشاوره آماری رایگان پایان نامه مدیریت. میانه یکی از شاخص‌های آماری است که معمولاً در آمار توصیفی در سطوح مقدماتی به همراه مُد (نما) و میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. میانه عدد وسط مجموعه‌ای از اعداد مرتب شده بر اساس مقدار آن هاست. برای مثال اگر میانه قد 200 نفر از دانشجویان یک دانشگاه برابر 177 باشد، بدین مفهوم است که قد نیمی از این دانشجویان کمتر از 177 می‌باشد. اگر میانه اهرم مالی 142 شرکت بورسی برابر 0/4 باشد بدین مفهوم است که اهرم مالی نیمی از این شرکت‌ها کمتر از 0/4 می‌باشد.

برای یافتن میانه یک مجموعه از اعداد، آنها را به ترتیب مقدار سورت (مرتب) می‌کنیم و سپس عددی که در وسط آن‌ها قرار دارد را پیدا می‌کنیم. برای مثال برای داده های زیر میانه پیدا می‌کنیم

{77, 100, 140, 170, 186, 60, 47}

برای یافتن میانه، ابتدا اعداد را به ترتیب مقدار مرتب می‌کنیم :

{47, 60, 77, 100, 140, 170, 186}

عدد میانی در این مجموعه، 100 است. پس میانه برابر است با 100

در جداول آمار توصیفی پایان نامه مفهوم انحراف معیار چیست ؟

انحراف معیار شاخصی است که چگونگی پراکندگی داده های حاصل از یک سنجش در اطراف میانگین در جمعیت مورد مطالعه یا افراد شرکت کننده را نشان می دهد و واحد آن با واحد داده مورد سنجش یکسان است. انحراف معیار از دو واژه تشکیل یافته است. جزء اول یعنی انحراف به میزان دوری هر عضو یک مجموعه داده از مقدار میانگین گفته می‌شود. واژه معیار نیز به معنی استاندارد بودن این مقدار است. هر چه انحراف معیار مجموعه‌ای از داده‌ها عدد پایین‌تری باشد، نشانه آن است که داده‌ها به میانگین نزدیک هستند و پراکندگی اندکی دارند.

در صورتی که انحراف معیار عدد بزرگی باشد، نشان می‌دهد که پراکندگی داده‌ها زیاد است. پس انحراف معیار، عددی برای نشان دادن میزان پراکندگی اعضای یک مجموعه از داده‌ها است. انحراف معیار نشان می‌دهد به‌طور میانگین داده‌ها چه مقدار از میانگین، فاصله دارند. برای مثال اگر روی یک شیشه مواد غذایی را نگاه کنید؛ به طور متوسط مشخص شده است که به چه میزان از وزن نوشته شده اختلاف وجود دارد. در شکل زیر وزن شیشه سس مورد نظر 456 گرم و به طور متوسط 4 گرم اختلاف وجود دارد.

مفهوم انحراف معیار از روی شیشه سس

مشاوره آماری رایگان تز دکتری

در فصل چهارم پایان نامه عبارت چولگی و کشیدگی چیست و به چه دلیل گزارش می شود ؟

چولگی : میزان عدم تقارن افقی نسبت به منحنی توزیع نرمال استاندارد را چولگی (Skewness) می‌نامند و به صورت کسری است که صورت آن اختلاف میانگین با نما و مخرج آن انحراف استاندارد است. در نتیجه این معیار به صورت بدون واحد یا درصدی بیان می‌شود. مقدار مثبت نشانگر چولگی به راست و مقدار منفی نشانگر چولگی به چپ است. مقدار صفر نشانگر وجود تقارن افقی در داده‌ها است. در این حالت نما، میانه و میانگین بر یکدیگر منطبق خواهند شد. به طور خلاصه یه انحراف به چپ و یا راست منحنی توزیع داده های متغیر مورد نظر، نسبت به منحنی توزیع نرمال استاندارد چولگی می گویند.

کشیدگی : میزان عدم تقارن عمودی نسبت به منحنی توزیع نرمال استاندارد، برجستگی یا کشیدگی (Kurtosis) نامیده می‌شود و مرتبط با کسری است که صورت آن توان چهارم میانگین اختلاف داده‌ها نسبت به میانگین و مخرج آن توان چهارم انحراف معیار است. برای محاسبه معیار برجستگی این کسر را از عدد 3 که میزان برجستگی برای منحنی نرمال استاندارد است کم می‌کنیم. اگر این تفاضل منفی باشد عدم تقارن به صورت پخی برای داده‌ها در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که معیار برجستگی مثبت باشد، نشانگر وجود عدم تقارن به صورت برجستگی نسبت به منحنی نرمال استاندارد خواهد بود. به طور خلاصه یه انحراف به بالا و یا پایین منحنی توزیع داده های متغیر مورد نظر، نسبت به منحنی توزیع نرمال استاندارد کشیدگی یا برجستگی می گویند.

در صورتی که آزمون نرمال بودن داده ها نشان داد متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال پیروی نمی کنند تکلیف چیست ؟

داده ای از لحاظ آماری نرمال است که 95 درصد آن داده در بازده متوسط و 2.5 درصد آن داده بیشتر از متوسط و 2.5 درصد کمتر از متوسط یا میانگین باشد. در این صورت داده های پرسشنامه ای در صورتی نرمال هستند که 95 درصد آن دیتا نزدیک به عدد سه و 2.5 درصد نزدیک به عدد پنج و 2.5 درصد نزدیک به عدد یک باشد (فرض کنیم که پرسشنامه ما طیف لیکرت پنج گزینه ای از یک تا پنج باشد). بنابراین بروز همچنین اتفاقی با توجه این که در اکثر پرسشنامه ها انتظار داریم افراد بیشتر به گزینه های بالا (کد 5) و یا پایین (کد 1) پاسخ دهند بسیار اندک است و آزمونی که برای سنجش نرمال بودن انجام می شود فرض صفر آزمون یعنی نرمال بودن داده ها را رد می کند.

در این مواقع می توانیم با در نظر گرفتن نتیجه ای که از آزمون آماری بدست می آید ادامه کار را انجام دهیم. یعنی اگر نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده های ما نرمال نیست، برای ادامه کار از روش های آماری استفاده کنیم که نیازی به پیش فرض نرمال بودن داده ها نداشته باشد (روش های ناپارامتری).

همچنین در این شرایط رویکرد معمول و جامع تری نیز وجود دارد که می توانیم از آن می توانیم استفاده کنیم که آن استفاده از قضیه حد مرکزی است. قضیه حد مرکزی بیان می کند که اگر تعداد نمونه مورد نظر ما به اندازه کافی بزرگ باشد (تعداد نمونه بیشتر از 30 باشد). توزیع داده های ما از توزیع نرمال پیروی می کند و در این شرایط اصلا نیازی به آزمون نرمال بودن داده ها نیست. دلیل این که در اکثر مقالات داخلی و خارجی نیز قبل از انجام آزمون های آماری مورد نظرشان صحبتی از آزمون نرمالیتی نمی شود همین امر است.

در واقع ما برای محکم کاری برای دیتاهای بزرگ آزمون نرمالیتی را انجام می دهیم. اگر شرایط آزمون به گونه ای بود که نشان داد داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند؛ که از نرمال بودن داده ها اطمینان بیشتری حاصل می کنیم و در غیر این صورت با احتیاط بیشتری عمل می کنیم.

روش های پارامتری و ناپارامتری به چه مفهومی هستند و هر کدام چه زمانی استفاده می شوند ؟

مشاوره آماری رایگان پایان نامه به طور خلاصه اگر بگویم روش های ناپارامتری در مقابل روش های پارامتری و زمانی که توزیع داده های متغیر مورد نظر ما مشخص نباشد (نرمال نباشد) استفاده می شود. نرم افزارهای AMOS و Lisrel از روش پارامتری و نرم افزار SmartPLS از روش ناپارامتری برای برازش مدل معادلات ساختاری استفاده می کنند. در ادامه برخی روش های ناپارامتری در مقابل روش های ناپارامتری معرفی می شوند.

آزمون های پارامتری

■ مقایسه میانگین یک جامعه با عدد ثابت
■ One – Sample T test تی تک نمونه ای

■ مقایسه میانگین دو جامعه وابسته
■ Paired – Sample T test تی زوجی

■ مقایسه میانگین دو جامعه مستقل
■ Independent – Sample T test تی مستقل

■ مقایسه میانگین چند جامعه مستقل
■ One – Way ANOVA آنالیز واریانس

■ مقایسه میانگین چند جامعه وابسته
■ Repeated Measure طرح اندازه های مکرر

آزمون های ناپارامتری

■ مقایسه میانه یک جامعه با عدد ثابت
■ Wilcoxon Test – Sign test

■ مقایسه میانه دو جامعه وابسته
■ Wilcoxon Test – Sign test

■ مقایسه میانه دو جامعه مستقل
■ Mann – whitney U Test

■ مقایسه میانه چند جامعه مستقل
■ Kruskal – Wallis Test

■ مقایسه میانه چند جامعه وابسته
■ Friedman Test

مشاوره آماری رایگان فصل چهارم پایان نامه

آماره آزمون و سطح معنی داری به چه مفهومی هستند ؟

آماره آزمون به معنی فرمول آزمون مورد بررسی است. آزمون مورد نظر می تواند آزمون F (فیشر)، آزمون تی، آزمون کای دو و یا هر آزمون دیگر باشد. به وسیله آماره آزمون و درجه آزادی بدست آمده می توان سطح معنی داری را از جداول توزیع آماری به صورت دستی استخراج کرد که این کار را خود نرم افزار با انجام محاسبات انجام می دهد.

سطح معنی داری بدست آمده برای مقایسه با میزان خطای قابل قبول کاربرد دارد. در واقع خطای آزمون حداکثر خطایی است که اگر فرضیه صفر را به غلط رد کنیم دچار می شویم و سطح معنی داری، خطای واقعی است که با رد کردن به غلط فرض صفر دچار می شویم. پس اگر خطای واقعی بیشتر از حداکثر خطا باشد فرضیه صفر را رد نمی کنیم و آن را می پذیریم.

مفهوم درجه آزادی چیست ؟

فرض کنید جامعه آماری داریم که میانگین در این جامعه مجهول است و قصد داریم این میانگین را برآورد کنیم، یک نمونه به حجم 3 از این جامعه استخراج می نماییم و مثلا میانگین نمونه ای برابر با 10 بدست آمد (می دانیم که میانگین نمونه ای (میانگین حسابی) برآورد نااریب برای میانگین جامعه است البته در صورتی که میانگین جامعه وجود داشته باشد، که ما اینجا فرض می کنیم میانگین جامعه وجود دارد و متناهی نیز می باشد)، واضح است که باید مجموع 3 نمونه برابر 30 باشد.

حال فرض کنید دو نمونه به حجم 3 که می توانستیم از جامعه استخراج کنیم مثلا (11،12،7) و (14،6،11) باشد اکنون که ما میانگین را برآورد کرده ایم و 10 است (در واقع مجموع 3 عدد می بایست 30 باشد)، اگر دو نمونه اول انتخاب شوند مثلا 11 و 12 برای اینکه مجموع سه عدد برابر 30 باشد نمونه سوم دیگر نمی تواند به طور مستقل از دو نمونه دیگر انتخاب شود (برای اینکه مجموع برابر 30 باشد نمونه سوم باید 7 باشد (یک محدودیت!!!!)) و به این خاطر است که در این مثال فرضی ما نمونه به حجم 3 بود که میانگین را برآورد کردیم درجه آزادی برابر 2 است. درجه آزادی برابر است با حجم کل نمونه منهای تعداد پارامتر هایی که برآورد می شود.

برای موفقیت بیشتر در جلسه دفاع در خانه بارها و بارها تمرین کنید. تمرین کردن به شما کمک می‌کند که بتوانید در زمان مطلوب ارائه خود را انجام دهید و بدون تکیه به یادداشت صحبت کنید. بهترین ارائه‌هایی که من دیده‌ام ارائه کسانی است که بدون نگاه به یادداشت‌هایشان و با کلماتی که همان موقع به ذهنشان می‌رسد ارائه خود را انجام می‌دهند.

جهت دریافت مشاوره آماری رایگان پایان نامه و مقاله و پاسخ به سوالات آماری از طریق کادر نظر زیر با ما در ارتباط باشید. همچنین جهت انجام تحلیل آماری خود از اینجا سفارش دهید.