ویلیام کوکران در ۱۵ ژوئیه ۱۹۰۹ در اسکاتلند به‌دنیا آمد. وی در دانشگاه گلاسگو و کمبریج ریاضی خواند و از سال ۱۹۵۷ در دانشگاه هاروارد به تدریس پرداخت و در سال ۱۹۷۶ بازنشسته شد. یکی از دستاوردهای بزرگ او معرفی فرمول “کوکران” است. به همین خاطر اسم این فرمول را به نام وی نام‌گذاری کردند. کتاب‌های تکنیک‌های نمونه‌گیری و طراحی آزمایش‌ها نیز ازجمله تألیفات اوست.

شکل (1) فرمول کوکران در حالت حجم جامعه مشخص

در این فرمول p و q نسبت موفقیت و شکست هستند که ۰/۵ در نظر گرفته می شوند.

مقدار Zα/۲ در سطح خطای ۰/۰۵ برابر ۱/۹۶ است.

مقدار خطای d نیز ۰/۰۵ در نظر گرفته می شود.

مقدار N معرف حجم جامعه مورد نظر است.