دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه

امتیاز ۴.۹ از ۵ – ۵ رای
spinner در حال ثبت رای

فصل چهارم پایان نامه با SPSS

موضوع پایان نامه : تاثیر روش های تحلیلی بر زمان حسابرسی و کیفیت حسابرسی

[ 20 صفحه به صورت فایل Word همراه با خروجی ]

#شماره_یک

محتویات این فصل چهارم

جداول و نمودارهای مربوط به متغیرهای دموگرافی (جنسیت، سن، تحصیلات و …)، نمودار ستونی و جدول شاخص های توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین، چولگی و کشیدگی)، آزمون نرمال بودن، آزمون تی استیودنت و آلفای کرونباخ

  • پرسشنامه : دارد

  • دیتا و خروجی : دارد

  • حجم نمونه : 171 نفر

  • حجم : 1 مگابایت

  • 30 هزار تومان

نمونه فصل چهارم بسیار عالی !

موضوع : بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، تسهیم دانش و اثر بخشی سازمانی در کارکنان بیمه البرز

[ 20 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_دو

محتویات فصل چهارم پایان نامه

جداول و نمودارهای فراوانی، جدول آمار توصیفی، آزمون نرمال بودن داده ها، شاخص های نیکویی برازش مدل، معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل (Lisrel)؛ مناسب تحلیل آماری و نگارش فصل چهارم پایان نامه که از روش معادلات ساختاری استفاده می شود.

  • پرسشنامه : دارد

  • دیتا : دارد

  • نمونه : 286 نفر

  • حجم : 1 مگابایت

  • 30 هزار تومان