ما در این موسسه پس از نگارش فایل برای دانشجو، از فایل ارسالی ویدیو آموزشی ضبط نموده و تمام موارد نوشته شده در فایل را خط به خط توضیح می دهیم. همچنین پس از ارسال ویدیو در صورت وجود مشکل و سوال، به صورت تلگرامی و تلفنی به سوالات دانشجویان پاسخ می دهیم. در نهایت در صورت درخواست دانشجو جلسه حضوری برگزار می نماییم.