در صورتی که با نحوه انجام فصل چهارم آشنایی دارید و با نرم افزار آماری مورد نیاز خود نیز کار کرده اید، جهت رفع مشکل یا سوال بسته مشاوره شماره یک به شما پیشنهاد می گردد.