1- یک عدد کامپیوتر

2- نصب نرم افزار SPSS (نسخه 18 و جدیدتر)

3- دانش بسیار ابتدایی از آمار مانند میانگین، انحراف معیار، فاصله اطمینان، سطح معناداری و مواردی از این دست (جای نگرانی در این مورد نیست چرا که همه این موارد نیز آموزش داده شده است).