1- ساعت مشخصی در طول روز برای پاسخ گویی داشته باشد.

2- اصلاحات احتمالی پایان نامه را انجام بدهد.

3- برای دانشجو قبل از جلسه دفاع جلسه توجیهی برگزار کند.

4- با قیمت مناسبی پایان نامه را با کیفیت بالایی انجام بدهد.