تحلیل کوواریانس یا به اختصار ANCOVA مخفف Analysis of covariance است که مدل ANOVA (تحلیل واریانس) و رگرسیون را با هم ترکیب می کند.