درخواست اصلاحات مادامی که در مسیر پژوهش باشد بدون محدودیت زمانی و رایگان توسط مشاور انجام می­ گردد لازم به ذکر است که اصلاحاتی از قبیل (هرگونه تغییر در نرم افزار، فرضیات، حجم نمونه، روش تحقیق، مدل تحقیق و پرسشنامه) جزء اصلاحات رایگان نیست و در صورت موافقت پژوهشگر و با دریافت مبلغ، قابل انجام خواهد بود.