به طور کلی قیمت تحلیل آماری و نوشتن فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار Amos + آموزش در موسسه آماری کوکرانا بین 1 الی 3 میلیون تومان است.