مدت زمان انجام تحلیل آماری و نگارش کامل فصل چهارم در موسسه آماری کوکرانا حداکثر یک هفته کاری است. زمان دقیق انجام کار توسط موسسه کوکرانا پس از بررسی فایل های مربوطه مشخص خواهد شد.