در موسسه آماری کوکرانا تمامی اصلاحات دانشجو و اساتید تا زمانی که در مسیر پژوهش باشد بدون محدودیت زمانی و به دفعات متعدد به صورت رایگان انجام می شود. لازم به ذکر است که اصلاحاتی مانند اضافه شدن و تغییر فرضیات و اهداف و سوالات، تغییر حجم نمونه، تغییر نرم افزار برای تحلیل آماری، اضافه و کم شدن متغیرها بدلیل دوباره کاری، جزء اصلاحات رایگان نیست.