پس از اعلام هزینه از طرف موسسه، برای شروع کار نصف مبلغ توافق شده به عنوان بیعانه گرفته شده و مابقی مبلغ در زمان تکمیل فایل و ارسال برای متقاضی دریافت می گردد. متقاضی می تواند قبل از واریز مبلغ، فایل پی دی اف کار خود را مشاهده نماید و پس از آن تسویه را انجام دهد.