هدف از پروژه آماری، پاسخ به یک سوال پژوهشی خاص از طریق جمع آوری، تجزیه و تحلیل، سازماندهی و تفسیر داده های مربوطه است. داده ها در چنین پروژه هایی باید به شکل خاص و طبق دستورالعمل های تعریف شده ارائه شوند.