1- اضافه شدن قابلیت انجام فراتحلیل – متا آنالیز برای انجام تحقیقات مرور سیستماتیک

2- آنالیز توان آزمون – جهت برآورد حجم نمونه

3- اضافه شدن قابلیت آزمون نسبت ها

4- نقشه های رابطه ای جهت انجام معادلات تفسیری

و …