در نهایت از نظر من انجام پایان نامه را می توانید به ترتیب 1- به شخصی که به شما معرفی شده است و قبلا برای دوستانتان پایان نامه را انجام داده است 2- به سایتی که سفارش پایان نامه قبول می کند 3- موسسات انقلاب بسپارید.