پروژه تحلیل آماری گزارشی علمی جهت جمع آوری، ویرایش، تجزیه و تحلیل و تفسیر مجموعه داده های عددی در مورد پدیده ها و فرایندها در طبیعت و جامعه است.