کلیه سفارشات تجزیه و تحلیل آماری که توسط پژوهشگران ما انجام می شود، کیفیت آن توسط کوکرانا بررسی می شود تا از منطبق بودن آن با استانداردهای علمی مورد نیاز اطمینان حاصل شود.