کد فعال ساز SPSS 28 موجود از طریق نامه نگاری با شرکت IBM برای تعداد سیستم محدود در موسسه آماری کوکرانا به صورت 3 ماهه دریافت شده است. پس اتمام این مدت در صورت دریافت کد فعال ساز جدید، به صورت رایگان در اختیار کسانی که کد فعال ساز را خریداری کرده اند قرار خواهیم داد.