دوره آنلاین آموزش معادلات ساختاری برای این افراد مناسب است :

1- دانشجویان کارشناسی

2- دانشجویان کارشناسی ارشد

3- دانشجویان دوره دکتری

4- محققین دانشگاهی

5- محققین تجاری

6- اساتید دانشگاهی

7- هر کسی که به دنبال شغل در زمینه تحلیل آماری است.

8- هر کسی که به تحقیقات کمی و آماری علاقه دارد.