منطق فازی [ تحلیل آماری و انجام فصل چهارم پایان نامه ]

منطق فازی

در این مقاله با ارائه یک مثال نحوه انجام فصل 4 پایان نامه منطق فازی (fuzzy logic) و تحلیل آماری با آن معرفی می گردد.

تعاریف مورد نیاز منطق فازی در انجام فصل 4 پایان نامه

تعریف مجموعه فازی

مجموعه فازی اولین بار توسط لطفی زاده در سال ۱۹۶۴، به عنوان راهی برای نشان دادن ابهام به دنیای واقعی معرفی شده است. مجموعه فازی، مجموعه ای از عناصر در جهان اطلاعات است که در آن مرزهای موجود مبهم هستند. هر مجموعه فازی توسط یک تابع عضویت که به هر عنصر از مجموعه اختصاص دارد مشخص می­ گردد.

مقدار نسبت داده شده به عنصر مورد نظر در بازه بین صفر و یک قرار می گیرد، که این مقدار مشخص می­کند که عنصر مربوطه تا چه حدی متعلق به مجموعه فازی می­باشد. اگر این مقدار برابر صفر باشد یعنی عنصر مورد نظر به مجموعه تعلق ندارد و اگر برابر یک باشد یعنی آن عنصر کاملا متعلق به مجموعه است. و اگر برابر عددی بین صفر و یک باشد یعنی آن عنصر تا حدودی به مجموعه مورد نظر تعلق دارد. این عدد را درجه عضویت می نامند.

سیستم خبره فازی

یک سیستم خبره فازی، سیستم خبره­ ای است که به جای منطق بولی با استفاده از مجموعه ­ای فازی از توابع عضویت فازی و قوانین فازی ایجاد شده است. قوانین در این سیستم معمولا به صورت زیر است.

if X=low and Y=high then Z=Medium

یک معماری ساده و قابل فهمی از یک سیستم خبره فازی را در شکل ملاحظه می­ شود :

فصل 4 پایان نامه منطق فازی

تعریف فازی سازی

متغیرهای ورودی توسط تابع عضویتی که برایشان تعریف شده است، برای تعیین درجه درستی، فازی سازی می­ شوند. قوانین فازی و استدلال­ های فازی ستون فقرات یک سیستم خبره فازی می­ باشند.

قوانین فازی در قالب اگر X آنگاه Y مشخص می­ شوند که در آن شرط ­ها و پیامدها شامل متغیرهای زبانی می­ شوند. با استفاده از یک استنتاج مناسب برای قسمت مقدم (شرط) هر رول (قوانین فازی) یک مقدار درستی محاسبه شده و بر قسمت تالی (پیامد) هر رول اعمال می­ گردد.

در نهایت با استفاده از یک روش ترکیب بندی مناسب متغیرهای خروجی در هر یک از زیر مجموعه­ های فازی با یکدیگر ترکیب شده و به ازای هر متغیر به مقدار فازی ثابتی دست پیدا می کنیم. سپس آن مقدار ثابت غیر فازی شده و به خروجی واضحی تبدیل می­ شود.

مدل فازی ممدانی، مهمترین مدل استنباط فازی است و روش مرکز ثقل معروف­ترین روش دی‌فازی سازی است. شکل بعد نشان دهنده فازی سازی به روش ممدانی و غیر فازی سازی به روش مرکز ثقل می ­باشد.

فصل 4 پایان نامه منطق فازی پایان نامه ارشد

انجام فصل 4 پایان نامه با روش منطق فازی در نرم افزار متلب

تعریف متغیرهای کلامی و مجموعه های فازی

برای انجام فصل چهارم پایان نامه با استفاده از منطق فازی در ابتدا می­ بایست مقادیر معیارها را تعیین نمود. به همین منظور براي معیارهاي کیفی متغیرهاي کلامی متناسب آن انتخاب می ­شود و بازه فازي مرتبط با هر متغیر کلامی نیز طبق نظر خبرگان تعیین می­ گردد تا بتوان آن ­ها را به اعداد فازی تبدیل نمود. برای مثال، بازه فازی، مجموعه فازی و تابع عضویت­ های آن را به صورت زیر تعریف می کنیم.

مثالی که ارائه داده ایم 5 ورودی دارد و برای هر کدام سه سطح با بازه فازی زیر تعریف شده است.

فصل 4 پایان نامه منطق فازی

شکل توابع عضویت برای ورودی ها با قاعده trimf در تولباکس نرم افزار متلب به شکل زیر تعریف شده است :

انجام فصل چهارم پایان نامه منطق فازی

مانند تعریف متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را در پنج سطح و با بازه فازی زیر مشخص کردیم.

فصل 4 پایان نامه منطق فازی

شکل توابع عضویت برای متغیر خروجی با قاعده trimf در فصل 4 پایان نامه به شکل زیر تعریف شده است :

فصل 4 پایان نامه منطق فازی

تبیین قواعد سیستم خبره فازی

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بخش­ هاي یک سیستم خبره، پایگاه دانش آن می­ باشد که خروجی سیستم از آن منتج می­ گردد. در این مثال 243 عدد قانون تعریف شده است.

انجام فصل 4 پایان نامه دکتری با منطق فازی

در نهایت موتور استنتاج فازی بر اساس قواعد مورد نظر به شکل زیر طراحی شده است :

Type=mamdani
Version=2.0
NumInputs=2
NumOutputs=1
NumRules=243
AndMethod=min
OrMethod=max
ImpMethod=min
AggMethod=max
DefuzzMethod=centroid

فصل 4 پایان نامه منطق فازی

تبیین نتایج منطق فازی در فصل 4 پایان نامه

در انتها نیز با تحلیل مقادیر بدست آمده از نرم افزار متلب برای مقدار خروجی نتایج تبیین می شود.