معرفی نرم افزار SmartPLS

اسمارت PLS یک نرم افزاری کاربردی برای طراحی مدل­ های معادلات ساختاری است که به کاربر این اجازه را می­ دهد به جای کدنویسی پیچیده از المان های گرافیکی استفاده نماید. این نرم افزار که در سال 2005 در دانشگاه هامبورگ آلمان طراحی شده است مبتنی بر جاوا می باشد و باعث می شود کاربران سیستم عامل های مختلف از آن استفاده نمایند. هدف این مقاله بیان مراحل انجام تحلیل آماری با نرم افزار SmartPLS و مقایسه آن با نرم افزار Amos و لیزرل می باشد.

انجام تحلیل آماری با Smartpls

علت انجام تحلیل آماری با استفاده از SmartPLS

اصلی ترین دلایل استفاده از نرم افزار Smartpls به شرح زیر است :

1 حجم نمونه کم باشد.

2- داده ها نرمال نباشند.

در صورتی که حجم دیتاها زیاد و یا داده ها نرمال باشند نیز میتوان از این روش استفاده کرد.

اما اگر بخواهیم به طور مفصل توضیح دهیم علت استفاده از نرم افزار اسمارت PLS را به صورت زیر بیان می کنیم :

چه زمانی از AMOS جهت انجام تحلیل آماری استفاده می شود ؟

ویژگی های انجام تحلیل آماری با نرم افزار AMOS و Lisrel

1-روش معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس بر تایید روابط عوامل تمرکز دارد.

2-روش معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس برای تایید تئوری پیشین کاربرد دارد.

3-نیازمند حجم نمونه بزرگ است.

4-برای مدل های انعکاسی کاربرد دارد.

5-به صورت ایده آل هر عامل حداقل باید 3 یا 4 گویه داشته باشد.

6-قبل از برازش باید داده های گم شده مشخص شوند.

7-درصورت وجود چند-همخطی، باید قبل از برازش مشخص شود.

تفاوت انجام تحلیل آماری با SmartPLS و AMOS

ویژگی های تحلیل آماری با نرم افزار SmartPLS

1-روش معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر پیش بینی عوامل تمرکز دارد.

2-روش معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس برای اکتشاف تئوری کاربرد دارد.

3-با حجم نمونه کوچک نیز قابل انجام است.

4-برای مدل های انعکاسی و تکوینی کاربرد دارد.

5-از عوامل با یک گویه پشتیبانی می کند.

6-مشکلی برای برازش داده ای که دارای مقادیر گم شده است، ندارد.

7-از داده های دارای چند-همخطی پشتیبانی می کند.

جدول تفاوت نرم افزار SmartPLS و AMOS و Lisrel

Lisrel, Amos, Eqs, Mplus SmartPLS, PLS Graph
تئوری قوی پیچیده
توزیع نرمال چندمتغیره ناپارامتریک
تعداد نمونه بزرگ (حداقل 200 نمونه) کوچک (بین 30-100)
تمرکز تحلیل تایید روابط فرض شده در تئوری پیش بینی و شناسایی روابط میان عوامل
تعداد نشان گرها در هر شاخص به صورت ایده آل بیشتر از 4 یک یا بیشتر
نشانگرهای هر شاخص در اصل انعکاسی انعکاسی و تکوینی
نوع اندازه گیری فاصله ای یا نسبتی داده های رسته ای، نسبتی

هزینه انجام تحلیل آماری با نرم افزار SmartPLS

برآورد هزینه تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای SmartPLS، AMOS و Lisrel معمولا بر اساس پیچیدگی مدل معادلات ساختاری انجام می شود. طبیعتا هر چه تعداد متغیرهای پنهان، متغیرهای تعدیلگر و میانجی در مدل بیشتر باشد کار تجزیه و تحلیل آماری نیز پیچیده تر می شود. با توجه به این که کوکرانا یک موسسه کاملا حرفه ای و با تجربه برای تحلیل آماری است و بدون واسطه است، تجزیه و تحلیل آماری را با هزینه منطقی انجام می دهد. برای مثال کوکرانا مدل های مشابه شکل زیر را یک مدل پیچیده تلقی کرده و برای تجزیه تحلیل آن هزینه بیشتری درخواست می کند.

مدل معادلات ساختاری پیچیده

نمونه مدل معادلات ساختاری پیچیده از نظر کوکرانا

آموزش تحلیل آماری با SmartPLS