تحلیل واریانس در واقع برای مقایسه میانگین ویژگی دو یا چند گروه استفاده می شود. در حالی که تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین دو یا چند گروه با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر (کووریت ها) استفاده می شود.