تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر متغیرهای دسته بندی شده (کیفی) بر روی یک متغیر وابسته پیوسته (با کنترل اثر متغیرهای دیگر که با متغیر وابسته در ارتباط می باشد) استفاده می شود. متغیرهای کنترلی “Covariate” نامیده می شوند.