به طور کلی هزینه تحلیل آماری و نگارش فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS + آموزش در موسسه آماری کوکرانا بین 1 الی 3 میلیون تومان است.