انجام تحلیل آماری با SPSS در مدت زمان حداکثر یک هفته ای انجام می شود.