در موسسه آماری کوکرانا، نصف هزینه توافق شده به عنوان پیش پرداخت و مابقی در زمان تحویل پروژه دریافت می شود.